Disclaimer

Actualiteit & toepasselijkheid
Rodako Deuren stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Rodako Deuren besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten van Rodako Deuren. Rodako Deuren kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt gebruikt.

Aansprakelijkheid
Rodako Deuren is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Rodako Deuren is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. De Rodako website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Rodako aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid. Rodako Deuren garandeert voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren. Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Rodako Deuren is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze websites het logo van Rodako Deuren bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze website(s) niet (is) zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. 

Kleuren
Op deze website kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. De afgebeelde deuren dienen slechts ter illustratie van de talrijke mogelijkheden. Rodako Deuren wilt u erop wijzen dat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw beschouwd kan worden. Voor een natuurgetrouwe kleurweergave verwijst Rodako Deuren u door naar de de showroom in Opmeer.


Wijzigingen
Rodako Deuren behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Rodako Deuren is echter niet gehouden de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stelt Rodako Deuren het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt middels info@rodako.nl

Privacy statement
Rodako Deuren respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een offerte aanvraag, databestand of de stel een vraag, te kunnen behandelen vraagt Rodako Deuren persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens gebruikt Rodako Deuren om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Rodako Deuren zal zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens in lijn met de AVG-wetgeving. De gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt worden doelgericht in een beveiligde omgeving verzameld en opgeslagen. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. 
Rodako Deuren zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Rodako Deuren zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Voor meer informatie omtrent uw privacy, neem contact met ons op via 0226 35 11 51 of info@rodako.nl.

Verzonden e-mail
Door Rodako Deuren per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Rodako Deuren staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanvaarding
Deze disclaimer en privacy statement zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. U aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.